Fellows Committee
Learn more about the Fellows Committee mission and its members.

fellows pin iconThe Fellows Committee assists the IEEE Fellows Committee in recognizing IEEE members who, in its opinion, meet the qualifications for the grade of Fellow because of contributions to the areas of interest to the Society.  The committee members must determine whether the work of each candidate is recognized and considered outstanding in the Society’s field of interest.  The committee provides a succinct statement of the candidate’s qualifications for a Fellow grade.  The members rate the candidate’s contributions relative to the contributions of IEEE Fellows.  The Fellows Committee chair is responsible for merging the evaluators’ input into a coherent whole, for reaching consensus with the committee on ranking the candidates and for making the final decision on the content of the evaluation forms.

The Fellows Committee chair and vice chair are appointed by the president-elect.  The chair recruits committee members who are Society members chosen from among those of fellow grade within the IEEE.

 

2022 IEEE Computer Society Fellow Evaluating Committee

Chair

 • Bhavani Thuraisingham, Chair
  University of Texas at Dallas

Vice Chairs

 • Ling Liu
 • Elena Ferrari
 • Mukesh Singhal
 • Kerstin Dautenhahn
 • Ruchir Puri
 • Jean M. Bacon
 • Hai Jin
 • Athman Bouguettaya

Computer Society Staff Support

 • Anne Marie Kelly
 • Millie Lovos

 

Updated 13 April 2022

2022 IEEE Computer Society Fellow Evaluating Committee Members

The 2022 IEEE-CS Fellow Evaluating Committee work begins in April until all evaluations are due per the Society’s timeline.

“Serving committee members cannot serve as nominators, endorsers, or references for any nominee being evaluated by the IEEE Computer Society.”

Ishfaq Ahmad
Gustavo Alonso
Srinivas Aluru
Walid Aref
Nadarajah Asokan
Michael Backes
David Bader
David Basin
Boualem Benatallah
M Brian Blake
E (Grady) Booch
Linda Camp
Carl Chang
Raja Chatila
Xilin Chen
Shu-Ching Chen
Yingying (Jennifer) Chen
Xiuzhen Cheng
Henrik Christensen
Christopher Clifton
Ingemar Cox
Frederica Darema
Sajal Das
Gautam Das
Josep Domingo Ferrer
Rolf Drechsler
Edmund Durfee
Schahram Dustdar
Yuguang Fang
Michael Franz
Ophir Frieder
Simson Garfinkel
Vijay Garg
Dimitris Gizopoulos
Forouzan Golshani
Manimaran Govindarasu
Song Guo
Minyi Guo
Dan Halperin
Jiawei Han
Jayant Haritsa
Sun-yuan Hsieh
Jenq-Neng Hwang
Toru Ishida
Christian Jensen
Deog-Kyoon Jeong

Mohan Kankanhalli
Lydia Kavraki
Latifur Khan
Ashfaq Khokhar
Roberta Klatzky
Sy-Yen Kuo
Fadi Kurdahi
Carl Landwehr
Kuen-Jon Lee
Baochun Li
Keqin Li
Feifei Li –
Xuemin Lin
Bing Liu
Jiming Liu
Huan Liu
Murray Loew
David Lomet
Wenjing Lou
Chenyang Lu
Yi Ma
Zhuoqing Morley Mao
Madhav Marathe
Patrick McDaniel
Hong Mei
Daniel Menasce
Prabhat Mishra
Subhasish Mitra
Prasant Mohapatra
Mohamed Mokbel
Matt Mutka
Erich Neuhold
Alexandru Nicolau
Hiroshi Okuno
Rafail Ostrovsky
D Panda
Ai-chun Pang
Nikolaous Papanikolopoulos
Janusz Rajski
Louiqa Raschid
Sorel Reisman
Kui Ren
Yves Robert
Michael Scott
Timoleon Sellis
Ishwar Sethi
Cyrus Shahabi

 

Shashi Shekhar
Heng Tao Shen
Timothy Sherwood
Amit Sheth
Weisong Shi
Shiuhpyng Shieh
Jiwu Shu
Munindar Singh
Richa Singh
Morris Sloman
Salvatore Stolfo
Matteo Sonza Reorda
Xian-He Sun
Qibin Sun
Willy Susilo
Katia Sycara
Boleslaw Szymanski
Yuan Yan Tang
Mark Tehranipoor
David Tennenhouse
My Thai
Rajeev Thakur
Anand Tripathi
Shambhu Upadhyaya
Mayank Vatsa
Sarma Bala Vrudhula
Michael Waidner
Jianyong Wang
Xiaofeng Wang
Li-C Wang
Geoffrey Webb
Jiangtao Wen
Xindong Wu
Chengzhong Xu
Jie Yang
Qing Yang
John Yen
Fan-Gang Zeng
Liang-Jie Zhang
Zhi-Li Zhang
Hongjiang Zhang
Tong Zhang
Wei Zhao
Yu Zheng
Xiaofang Zhou
Zhi-Hua Zhou